اطلاعات مالی و اتکایی

کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

شرکت بیمه پاسارگاد در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نموده است .

این واحد شامل دو اداره حسابرسی امور مالی و اداری و امور فنی می باشد و بطور مرتب کلیه عملیات مالی و اداری شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن نیز به مدیرعامل محترم گزارش می شود.

نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت سه ساله آخر شرکت بیمه پاسارگاد

اسفند ۱۳۹۲ اسفند ۱۳۹۳ اسفند ۱۳۹۴

شرح

۱۰۵ ۱۱۵ ۱۱۸ نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است
۸۸ ۸۳ ۸۵  نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه
۷۱ ۷۲ ۷۵  سهم نگهداری مؤسسه بیمه (نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره)
۷٫۳ ۷٫۲ ۸٫۷  نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره
۱۹ ۱۹ ۲۱  ضریب ترکیبی ( نسبت مجموع هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه های کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره )
۵۴ ۵۲ ۴۳  نسبت کل سرمایه‌گذاری‌ها به کل دارایی‌ها
۲۰ ۱۷ ۱۷  بازده سـرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سـرمایه‌گذاری‌ها به متوسـط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سـرمایه‌گذاری‌ها)
۴۶ ۵۳ ۶۳  نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری)
۹ ۱۰ ۱۱  نسبت مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران اتکایی به مجموع دارائی‌ها
۱۶ ۲۳ ۲۴  نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها
۸۰ ۸۳ ۸۱  نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها

نرخ رشد حق بیمه

نرخ رشد سال ۹۲ نرخ رشد سال ۹۳ نرخ رشد سال ۹۴ رشته بیمه ای
۳۵٫۲ ۳۳٫۹ ۰٫۷ اموال
۴۵٫۶ ۲۱٫۲ ۲۶٫۵ مسئولیت
۷۴٫۵ ۵۳٫۲ ۵۰٫۷ اشخاص – زندگی
۴۷٫۰ ۶۰٫۰ ۲۷٫۵ اشخاص – سایر
۴۵٫۸ ۴۲٫۱ ۲۰٫۱ جمع

نرخ رشد خسارت

نرخ رشد سال ۹۲ نرخ رشد سال ۹۳ نرخ رشد سال ۹۴ رشته بیمه ای
۵۱٫۹ ۵۰٫۷ ۴۲٫۳ اموال
۹۶٫۱ ۲۵٫۲ ۲۰٫۱ مسئولیت
۷۰٫۷ ۱۴۵٫۳ ۲۱۴٫۵ اشخاص – زندگی
۶۴٫۴ ۱۰٫۳ ۲۸٫۷ اشخاص – سایر
۵۷٫۲ ۴۱٫۴ ۴۵٫۰ جمع

سهم از بازار شرکت بیمه پاسارگاد

نسبت سال ۹۲ نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ رشته بیمه ای
۲٫۵ ۲٫۷ ۲٫۷ اموال
۳٫۲ ۳٫۰ ۳٫۹ مسئولیت
۸٫۲ ۸٫۹ ۱۰٫۶ اشخاص – زندگی
۲٫۴ ۲٫۹ ۲٫۶ اشخاص – سایر
۳٫۰۴ ۳٫۴ ۳٫۷ جمع

ضریب خسارت

سال ۱۳۹۲ سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۴ رشته بیمه ای
۸۰٫۶ ۷۲٫۲ ۸۸٫۲ اموال
۶۳٫۱ ۵۴٫۸ ۴۲٫۵ مسئولیت
۴٫۰ ۵٫۲ ۱۱٫۰ اشخاص – زندگی
۸۵٫۴ ۵۹٫۰ ۴۶٫۵ اشخاص – سایر
۵۵٫۹ ۴۸٫۱ ۵۰٫۹ جمع

نسبت هزینه کارمزد به حق بیمه

نسبت سال ۹۲ نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ رشته بیمه ای
۹٫۲ ۸٫۷ ۸٫۶ اموال
۲۲٫۸ ۲۸٫۶ ۲۲٫۶ مسئولیت
۱۸٫۳ ۱۷٫۴ ۱۶٫۴ اشخاص – زندگی
۸٫۳ ۷٫۷ ۸٫۵ اشخاص – سایر
۱۲٫۱ ۱۱٫۸ ۱۱٫۹ جمع

نسبت ذخیره خسارت معوق به جمع ذخایر فنی

نسبت سال ۹۲ نسبت سال ۹۳ نسبت سال ۹۴ رشته بیمه ای
۳۷٫۷ ۳۷٫۰ ۳۷٫۷ اموال
۴۳٫۰ ۴۲٫۲ ۴۳٫۶ مسئولیت
۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۰ اشخاص – زندگی
۱۲٫۵ ۹٫۸ ۷٫۱ اشخاص – سایر
۲۲٫۸ ۱۸٫۵ ۱۵٫۴ جمع

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد

مقدار ریسک (ریال) نوع ریسک
۳,۳۱۱,۹۳۰ ریسک صدور بیمه نامه R1
۴۲۴,۶۳۷ ریسک بازاری R2
۱۳,۵۲۳ ریسک اعتباری R3
۰ ریسک نقدینگی R4
۳,۳۳۹,۰۶۹ ریسک کل ( سرمایه الزامی ) RBC
۳,۹۵۰,۴۷۰ مازاد بیمه گر ( سرمایه موجود )
۱۱۸% نسبت توانگری مالی

عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای

تعداد بیمه نامه صادره جمع کل حق بیمه ریالی حق بیمه برگشتی قبولی اتکایی ارزی (یورو) قبولی اتکایی ارزی (دلار) قبول اتکایی ریالی حق بیمه مستقیم و غیرمستقیم رشته
۰ عمر اندوخته دار
۰ عمر غیر اندوخته دار و پوششهای تکمیلی
۰ جمع زندگی
۹,۹۷۸ ۵۵,۹۸۶,۲۹۹,۹۰۴ ۹,۱۳۲,۴۲۵,۸۲۲ ۰ ۱۴,۰۵۰ ۵۴۵,۸۴۶,۰۸۸ ۶۴,۵۷۲,۸۷۹,۶۳۸ باربری
۷۳,۷۵۵ ۲۰۷,۴۴۸,۸۶۸,۵۸۴ ۱۱,۳۶۴,۶۱۷,۴۴۶ ۰ ۰ ۴,۲۵۷,۲۴۱,۷۰۱ ۲۱۴,۵۵۶,۲۴۴,۳۲۹ آتش سوزی
۰ حوادث
۵۷۰,۶۳۹ ۲۹۲,۷۸۳,۸۰۰,۳۱۶ ۹۱۷,۰۸۱,۲۴۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۳,۷۰۰,۸۸۱,۵۵۶ حوادث سرنشین (راننده)
۶۱,۰۷۳ ۳۲۵,۴۶۰,۲۸۷,۰۱۶ ۱۶,۵۹۷,۱۴۸,۶۷۲ ۰ ۰ ۳۶,۷۳۴,۱۴۰ ۳۴۲,۰۲۰,۷۰۱,۵۴۸ بدنه اتومبیل
۵۷۰,۶۳۹ ۲,۳۹۰,۴۶۵,۱۵۰,۰۱۸ ۸,۲۰۸,۷۶۷,۵۸۹ ۰ ۰ ۰ ۲,۳۹۸,۶۷۳,۹۱۷,۶۰۷ ثالث اجباری
۳۳,۶۷۰,۷۲۷,۰۴۲ ۴۲۵,۰۵۵,۴۱۶ ۰ ۰ ۰ ۳۴,۰۹۵,۷۸۲,۴۵۸ مازاد ثالث
۰ درمان
۲ ۱۴,۹۸۲,۵۵۵,۲۷۰ ۳۵۴,۹۶۳,۷۰۰ ۰ ۱۹۱,۵۶۳ ۵۳۶,۱۱۸,۴۸۸ ۱۴,۸۰۱,۴۰۰,۴۸۲ کشتی
۰ ۹,۰۹۴,۲۰۵,۳۵۹ ۰ ۰ ۰ ۹,۰۹۴,۲۰۵,۳۵۹ ۰ هواپیما
۳۴۲ ۱۲۵,۲۲۷,۱۷۸,۸۸۱ ۳۵۹,۱۳۶,۲۸۸ ۲۸۵,۳۶۳ ۹۴۶,۳۹۳ ۹,۶۵۶,۹۴۷,۴۴۹ ۱۱۵,۹۲۹,۳۶۷,۷۲۰ مهندسی
۸۲ ۱,۲۱۴,۱۱۰,۱۲۸ ۲۴۱,۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۴,۸۳۷,۵۰۰ ۱,۴۵۱,۰۲۲,۶۲۸ پول
۲۲,۵۴۲ ۴۳۳,۴۷۳,۴۹۰,۸۸۲ ۳۶,۵۵۷,۲۳۲,۴۹۷ ۰ ۰ ۰ ۴۷۰,۰۳۰,۷۲۳,۳۷۹ مسئولیت
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اعتبار
۶ ۹۰,۵۴۷,۵۱۸,۹۱۱ ۱۲,۶۸۸,۶۱۶,۶۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۳,۲۳۶,۱۳۵,۵۲۱ نفت و انرژی
۱ ۹,۲۸۵,۴۵۵,۹۱۵ ۴۷۴,۶۷۹,۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۹,۷۶۰,۱۳۵,۷۶۱ P & I
۱۱ ۹,۶۶۹,۰۹۹,۹۲۵ ۰ ۰ ۰ ۹,۶۶۹,۰۹۹,۹۲۵ سایر
۰ ۰ جمع غیر زندگی
۰ جمع کل رشته ها