شکایات، انتقادات و پیشنهادات

شما می توانید به طور مستقیم پیشنهادات ، انتقادات و شکایات خود را جهت بررسی به بیمه پاسارگاد ارسال کنید. در صورتی که نام و شماره تماس خود را بگذارید در اسرع وقت با شما تماس گرفته شده و از نتیجه بررسی اطلاع خواهید یافت.

لطفا نوع بازخورد را انتخاب نمایید. (اجباری)
لطفا قسمتی را که شکایت مربوط به آن است را انتخاب کنید
از نماینده بیمهاز واحد فنی/صدوراز واحد فنی/خسارتاز رییس شعبه
لطفا در صورت تمایل نام خود را وارد کنید (اختیاری)
در صورت وارد کردن آدرس ایمیل صحیح در اسرع وقت شما را از نتیجه بازخورد آگاه خواهیم کرد (اختیاری)
لطفا در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد کنید (اختیاری)
پیام خود را به طور کامل در این قسمت بنویسید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. (اجباری)