گزارشگری و افشای اطلاعات

بیمه پاسارگاد  براساس ماده ۴ آیین نامه شماره ۸۸ ” آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات موسسات بیمه ” مصوب شورای عالی بیمه ، اطلاعات مربوطه را در پایگاه اطلاع رسانی خود به شرح زیر در دسترس عموم قرار می دهد.

مشخصات ثبتی شرکت بیمه پاسارگاد


اساسنامه شرکت بیمه پاسارگاد


آخرین ترکیب و مشخصات سهامداران بالای یک درصد


مشخصات واطلاعات مدیران

اعضای هیأت مدیره

معاونت ها

مدیریت ها


ساختار سازمانی بیمه پاسارگاد


اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی


حق بیمه اتکایی واگذاری


عملکرد بیمه گری مستقیم و اتکایی به تفکیک رشته بیمه ای


مشخصات شعبه های در سراسر کشور


مشخصات مراکز پرداخت خسارت در سراسر کشور


مشخصات نمایندگان سازمان فروش در سراسر کشور


مشخصات ارزیابان خسارت بیمه همکار با بیمه پاسارگاد


مشخصات کارگزاران همکار با بیمه پاسارگاد


کلیات سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی  و همچنین تشریح شرح وظایف و سطح سازمانی اکچوئر در موسسه بیمه و نحوه انجام وظایف آنها

شرکت بیمه پاسارگاد در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نموده است .

این واحد شامل دو اداره حسابرسی امور مالی و اداری و امور فنی می باشد و بطور مرتب کلیه عملیات مالی و اداری شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن نیز به مدیرعامل محترم گزارش می شود.


گزارش سالیانه هیات مدیره شرکت به مجمع عمومی


اعلام سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره 


اعلام سیاست های تقسیم سود به سهامداران


اعلام برنامه های ورود یا خروج موسسه بیمه از بورس و اعلام تغییر وضعیت سهام در بورس


نسبت توانگری مالی شرکت بیمه


برنامه بیمه پاسارگاد برای افزایش سرمایه و تغییر در میزان سرمایه


میزان سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر داخلی و خارجی


صورت های مالی به همراه یادداشت های توضیحی


نسبت های عملیاتی و مالی با اهمیت  بیمه پاسارگاد


تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی

شرکت بیمه پاسارگاد برای محاسبه ذخیره مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و تأمین آتیه از روش مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۶۸ استفاده می نماید ،لذا تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی برای این شرکت موضوعیت ندارد.