پول در صندوق

پول در صندوق
دراين نوع بيمه وجوه نقد و اوراق بهادار موجود در صندوق و خزانه بانك ها ، موسسات و شركت ها در تمام شبانه روز در مقابل خطر ناشي از سرقت اعم از مسلحانه و غيرمسلحانه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد .

 

فرم پرسشنامه و پیشنهاد بیمه پول در صندوق

پنجشنبه, دی 30, 1395