معاونت ها


معاون مالی ، سرمایه گذاری و منابع انسانی
معاون فنی مدیرعامل دربیمه های اموال و مسئولیت
معاون مدیرعامل در امور مناطق، شعب و نمایندگان
معاون فنی مدیرعامل در بیمه های اشخاص
پنجشنبه, دی 30, 1395