تمام خطر سازه های تکمیلی

 

پروژه‌هاي مهندسي مانند سدها، راهها، پلها، برجها، طرح‌هاي آبياري و زهكشي و نظاير آن پس از اتمام عمليات و تحويل موقت به صاحبكار در دوره بهره‌برداري در معرض سوانح قرار دارند كه با اين بيمه‌نامه اينگونه خطرات و سوانح طبيعي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.

پنجشنبه, دی 30, 1395