بویلر و مخازن تحت فشار

 

ضمن بازديد و ارائه توصيه‌هاي ايمني به بيمه‌گذاران خطر انفجار مخازن تحت فشار، بويلرها و خسارتهاي ناشي از آن تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

پنجشنبه, دی 30, 1395