ترکیب سهامداران

  • ترکیب سهامداران موسسه بیمه و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)
درصد مالکیت تعداد سهام تاریخ تولد/تاسیس کد ملی/شماره ثبت نوع شخصیت نام و نام خانوادگی/نام شرکت(موسسه) ردیف
۲۰٫۰۰ ۴۰۸,۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ ۲۵۴۳۰۰ حقوقی شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام) ۱
۱۹٫۲۲ ۳۹۲,۲۳۶,۲۷۶ ۱۳۸۴/۰۷/۰۴ ۲۵۵۷۵۶ حقوقی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص) ۲
۴٫۹۹ ۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰ ۱۳۸۷/۰۶/۳۰ ۳۳۲۵۰۶ حقوقی شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) ۳
۴٫۰۲ ۸۲,۰۷۵,۴۴۷ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۴۳۹۹۶۷ حقوقی شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) ۴
۴٫۰۰ ۸۱,۶۴۸,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ ۲۴۳۷۹۴ حقوقی شرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص ) ۵
۳٫۷۳ ۷۶,۱۵۴,۹۳۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۷۵ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص ۶
۳٫۶۲ ۷۳,۹۴۹,۵۴۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۸۵ حقوقی شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص ) ۷
۲٫۴۷ ۵۰,۴۱۹,۷۰۲ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۵۳ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص) ۸
۲٫۰۰ ۴۰,۸۲۴,۰۰۰ ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ ۹۱۹۰ حقوقی موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد ۹
۱٫۸۵ ۳۷,۸۴۵,۰۰۰ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۳۷۰۳۷۳ حقوقی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام ) ۱۰
۱٫۷۵ ۳۵,۶۹۴,۰۴۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۴۵۷۲۲۶ حقوقی شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص ) ۱۱
۱٫۵۸ ۳۲,۲۵۶,۸۹۶ ۱۳۷۶/۰۳/۱۸ ۹۵۱۱ حقوقی موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد ۱۲
۱٫۱۵ ۲۳۵۴۵۵۶۹ ۱۳۳۱/۱۲/۲۹ ۲٫۷۵E+09 حقیقی معصوم ضمیری ۱۳
۱٫۰۵ ۲۱,۳۸۶,۵۱۴ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۴۳۲۳۸۵ حقوقی شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) ۱۴
۱٫۰۱ ۲۰,۶۹۹,۲۳۰ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۴۵۶۰۵۳ حقوقی شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه (سهامی خاص ) ۱۵
۱٫۰۰ ۲۰,۴۱۲,۰۰۰ ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ ۲۵۴۰ حقوقی شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص ) ۱۶
۷۳٫۴۵ ۱,۴۹۹,۲۷۶,۱۵۳ جمع کل:
  • میزان سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در شرکتهای سرمایه پذیر داخلی و خارجی
درصد مالکیت مبلغ سرمایه گذاری (ریال) نوع شرکت(خارجی، داخلی) نام شرکت
۶ ۱۱۰,۴۴۹,۵۴۳,۹۲۴ ایرانی (داخلی) بیمه اتکایی ایرانیان
۱۵۳,۶۹۰,۴۸۹ ایرانی (داخلی) بیمه دانا
۱۱۴,۲۶۵,۸۵۷ ایرانی (داخلی) بیمه البرز
۱۴۱,۸۱۴,۴۱۸ ایرانی (داخلی) بیمه آسیا
۲۲۶,۱۹۲,۸۵۵ ایرانی (داخلی) بیمه ملت
۱۶۰,۸۹۲,۵۶۸ ایرانی (داخلی) بیمه میهن
۱۹۸,۸۸۹,۹۲۳ ایرانی (داخلی) بیمه پارسیان
۲۳۰,۹۵۸,۶۵۳ ایرانی (داخلی) بیمه ما
۱۵۷,۵۷۰,۵۵۳ ایرانی (داخلی) بیمه دی
۲۷۳,۴۷۰,۶۸۳ ایرانی (داخلی) بیمه کوثر
۱۷۲,۶۷۱,۸۱۹ ایرانی (داخلی) بیمه اتکایی امین
۲۰۲,۰۸۸,۷۱۴ ایرانی (داخلی) بیمه سامان