اطلاعات تفکیکی  نیروی انسانی کل  به تفکیک سابقه کار ردیف
به تفکیک تحصیلات به تفکیک سابقه کار به تفکیک ترکیب سنی
دیپلم و زیر دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس کمتر از ۵ سال ۵ تا ۱۰ سال ۱۰ تا ۱۵ سال ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۰ تا ۲۵ سال ۲۵ تا ۳۰ سال ۳۰ تا ۳۵ سال بیش از ۳۵ سال زیر ۲۰ سال ۲۰ تا ۳۰ سال ۳۰ تا ۴۰ سال ۴۰  تا ۵۰ سال بیش از ۵۰ سال
 * _ ۱ ۳ ۲ _ ۱۲ _ _ _ _ ۲ ۳ ۱۳ ۱۸ ۱
 * ۶۸ ۲۰ ۳ _ ۱۰ _ _ ۵۳ ۳۸ ۲ ۸ ۱۰۱  ۲
* ۳۹۴ ۱۹۱ ۳۲ ۱۲ ۷ ۲۷ _ ۳۶۴ ۲۴۳ ۲۱ ۳۵ ۶۶۳  ۳
 * ۱۸ ۳۳ ۷ ۲ ۲ ۲ _ ۶ ۴۸ ۵ ۵ ۶۴  ۴