اطلاعات ارزیابان خسارت بیمه همکار با شرکت بیمه (دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

آدرس و تلفننقشه محل فعالیتاستانوضعیت تعلیقتاریخ اعتبار پروانهکد ارزیابیزمینه تخصصینوع شخصیتعنوان موسسه ارزیابینام و نام‌خانوادگیردیف
تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه حکیمی ، پلاک ۲۳کل کشورتهرانفعال۹۸/۰۲/۲۱23اتومبیل، آتشسوزی و مهندسیحقوقیسامان نگار ایرانیانشهرام شقاقی1