افتخارات

لوح افتخارات سال 99

جایزه مدیریت دانش

رضایت مندی مشتری

رتبه 63

توانگری مالی

شاخص بازده فروش

مسئولیت اجتماعی

لوح افتخارات سال 98

رتبه اول توانایی شاخص بازده فروش در سال 1398

دهمین دوره جایزه مدیریت مالی

رتبه اول توانایی شاخص بازده فروش در سال 1398

گواهینامه 2ستاره دومین دوره جایزه بین المللی مدیریت دانشی

تقدیرنامه دو ستاره چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت-بهمن98

تأیید محاسبات نسبت توانگری مالی98

لوح افتخارات سال 97

شفافیت اطلاع رسانی

شفافیت اطلاع رسانی

کارآفرینان مسئولیت پذیر-بهمن97

گواهینامه سطح یک ستاره-97

دومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور

تاییدیه محاسبات نسبت توانگری مالی 97

تقدیرنامه 2ستاره مسئولیت اجتماعی-97

لوح افتخارات سال 96

رتبه 61 شاخص فروش 96

رتبه 61 شاخص فروش 96

صد شرکت برتر سال 96

تندیس کیفیت سال 96

توانگری مالی سال 96

لوح افتخارات از سال 88 الی 95

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران 95

تأیید توانگری مالی 95

رتبه 102 شاخص فروش 94

مدیر شایسته ملی 93

رتبه 132 شاخص فروش 93

رتبه 132 شاخص فروش 93

شرکت برتر از نظر رشد سریع در سال 1392

رتبه 134 از میان 500 شرکت برتر کشور از نظر شاخص فروش در سال 1392

رتبه 134 از میان 500 شرکت برتر کشور از نظر شاخص فروش در سال 1392

بیمه برتر در ارتقای سرانه سلامت کشور در سال 1391

رتبه اول روابط عمومی الکترونیک صنعت بیمه کشور در سال 1391

رتبه 164 از میان 500 شرکت برتر کشور از نظر شاخص فروش در سال 1391

شرکت برتر کشور از نظر رشد سریع در سال 1391

رتبه 164 از میان 500 شرکت برتر کشور از نظر شاخص فروش در سال 1391

رتبه 183 از میان 400 شرکت برتر کشور از نظر شاخص فروش در سال 1390

رتبه 183 از میان 400 شرکت برتر کشور از نظر شاخص فروش در سال 1390

رتبه 206 از میان 400 شرکت برتر کشور از نظر شاخص فروش در سال 1389

شرکت برتر کشور از نظر رشد سریع در سال 1389

روابط عمومی برتر صنعت بیمه کشور در سال 1389

بیمه برتر کشور از ابعاد مالی و توانایی ایفای تعهدات در سال 1388

رتبه اول توانایی ایفای تعهدات در سال 1388

رتبه 256 از میان 300 شرکت برتر کشور در سال 1388

رتبه سوم در زمینه سهم بیمه عمر از پرتفوی شرکت در سال 1388

نشان بین المللی اعتماد مشتریان از اتحادیه اروپا2013

نشان بین المللی مدیریت خلاق از اتحادیه اروپا2013

هفتمین جشنواره ملی بهره وری

بیمه برتر کشور در سال 1386