بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان یا پیراپزشکان برای جبران خسارات جانی وارد به بیماران ناشی از خطای پزشکی در انجام امور درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای مسئول فنی بیمارستان، کلینیک، درمانگاه، داروخانه

در این بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان ها، درمانگاه ها، کلینیک ها و داروخانه هابرای جبران خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از قصور حرفه ای مسئولین فنی تحت پوشش قرار می گیرد.

درباره بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای چه میدانید ؟!