تاریخچه افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد

شرکت با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال (شامل تعداد۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰  سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) که ۵۰ درصد آن معادل ۲۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده بود، به ثبت رسید و طی سال­های ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ معادل  ۵۰ درصد دیگر از ارزش اسمی سهام از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین گردیده و طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵.۱۰۳ میلیارد ریال (شامل تعداد ۵.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰  سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده در روز شانزدهم شهریور 1399 با اکثریت آرا، افزایش سرمایه 300 درصدی از مبلغ 5,103,000 میلیون ریال به 20,412,000 ميليون ريال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای را طی دو مرحله تصویب نمودند. بیمه پاسارگاد توانست مرحله اول افزایش سرمایه را از مبلغ 5,103,000 ميليون ريال به 10,206,000 ميليون ريال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای در شهریور ماه 1399 به انجام رساند. همچنین با توجه به اعطای اختیار به هيأت مديره به منظور اجرایی نمودن مرحله دوم افزايش سرمايه از مبلغ 10,206,000 میلیون ريال به 20,412,000 ميليون ريال این امر در آینده اجرایی خواهد شد.

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ تصویب افزایش سرمایهدرصد افزایش سرمایهسرمایه جدید

(میلیارد ریال)

محل افزایش سرمایه
1389/06/3040 درصد در 2 مرحله630مطالبات و آورده نقدی
1391/09/3080 درصد در 3 مرحله134ر1مطالبات و آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و اندوخته سرمایه­ ای
1394/06/01125 درصد در 2 مرحله552ر2مطالبات و آورده نقدی سهامداران، اندوخته سرمایه ­ای و اندوخته افزایش سرمایه
1397/10/04100درصد در 2 مرحله103ر5سود انباشته و اندوخته سرمایه ای
1399/06/16100 درصد206ر10سود انباشته و اندوخته سرمایه ای