ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

ردیفسهامدارانتعداد سهامدرصد نسبت به کل
1بانک پاسارگاد۱.۰۲۰.۶۰۰.۰۰۰۲۰
2شرکت مدیریت توسعه پارس حافظ۹۸۰.۵۹۰.۶۸۸۱۹.۲۲
3شرکت نظم آوران شایسته۲۵۳.۱۶۲.۵۰۰۴.۹۶
4شركت نسیم تجارت فردا۲۱۰.۷۰۴.۳۴۴۴.۱۳
5شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان۲۰۷.۷۹۸.۹۲۲۴.۰۷
6شرکت ارمغان تجارت پایدار۲۰۵.۱۸۸.۶۱۵۴.۰۲
7شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد۱۹۰.۳۸۷.۳۲۶۳.۷۳
8شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص )۱۸۴.۸۷۳.۸۶۱۳.۶۲
9شرکت دانش گستران آتی ساز پویا۱۷۹.۶۷۷.۴۴۰۳.۵۲
10شرکت نیک اندیشان سروش فجر۱۵۴.۹۶۷.۲۷۲۳.۰۴
11موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد۱۵۱.۶۰۷.۵۲۴۲.۹۷
12شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد۱۱۷.۰۴۵.۳۲۸۲.۳۰
13موسسه بنیاد فرهنگی مصلی نژاد۱۰۲.۰۶۰.۰۰۰۲
14سهامدار حقیقی۵۷.۳۳۴.۱۵۱۱.۱۲
15شرکت معدنکاری اولنگ۵۱.۰۳۰.۰۰۰۱
16سایر سهامداران حقوقی ( ۴۵ مورد)۳۴۳.۰۸۰.۳۸۶۶.۷۲
17سایر سهامداران حقیقی (۴۹۴۸ مورد)۶۹۲,۸۹۱,۶۴۳۱۳.۵۸
جمع (۵۰۰۸ سهامدار)۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰