راهبری شرکت در شرکت بیمه

شرکت بیمه پاسارگاد در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران و فرابورس ایران و با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار سیستم کنترل‌های داخلی و به منظور کسب اطمینان از رعایت کلیه کنترل‌های داخلی و حسن اجرای مقررات و ضوابط در سطح شرکت اقدام به ایجاد واحد حسابرسی داخلی تحت نظر هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نموده است .

این واحد شامل دو اداره حسابرسی امور مالی و اداری و امور فنی می باشد و بطور مرتب کلیه عملیات مالی و اداری شرکت و واحدهای صدور و پرداخت خسارت را درچارچوب قوانین و مقررات تنظیم شده بررسی می نماید و نتیجه آن نیز به مدیرعامل محترم گزارش می شود.

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ پاداش هیأت مدیره با رعایت ماده ۴۴ اساسنامه به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص تعیین شد.

براساس ماده ۹۰ قانون تجارت، تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ مبلغ ۶۰۰ ,۱,۰۲۰ میلیون ریال به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت به عنوان سود نقدی قابل تقسیم به سهامداران تخصیص داده شد تا در مهلت قانونی طبق مصوبه هیأت مدیره به سهامداران پرداخت گردد.

در حال حاضر بیمه پاسارگاد برنامه ای برای تغییر وضعیت سهام خود در بورس ندارد.

در این خصوص به استحضار می رساند مدیرعامل و اعضای محترم هیات مدیره با بیمه پاسارگاد یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن متعلق به بیمه پاسارگاد می‌باشد هیچگونه معاملات غیر بیمه ای ندارند.