مدیریت ریسک و توانگری مالی

خلاصه‌ای از نحوه مدیریت ریسک در موسسه بیمه مشتمل بر ساختار سازمانی واحد مدیریت ریسک و گزارش وضعیت ریسک‌های موسسه بیمه از قبیل ریسک‌های بیمه‌گری، اعتبار و نقدینگی و نحوه مدیریت هر یک از ریسک‌های مذکور:

طبق ماده ۹ آیین نامه شماره ۹۳ مصوب شورای عالی بیمه ( آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه )، شرکت های بیمه موظف به ایجاد واحد مدیریت ریسک در ساختار سازمانی خود زیر نظر مدیرعامل می باشندشرکت بیمه پاسارگاد نیز اصلاح ساختار سازمانی به منظور ایجاد واحد مذکور را در اجرای آیین نامه فوق در دستورکار خود قرار داده است . براساس ماده ۱ آیین نامه شماره ۶۹ مصوب شورای عالی بیمه “آیین نامه‌ نحوه‌ محاسبه ‌و نظارت‌ بر‌ توانگری‌ مالی ‌موسسات‌ بیمه”‌، ریسک های مترتب بر عملکرد شرکت های بیمه عبارتند از:

ریسک هایی که موسسه بیمه به دلیل صدور بیمه نامه و قبولی اتکائی با آن مواجه است.که عوامل مهم و تأثیرگذار در محاسبه این ریسک عبارتند از: حق بیمه سهم نگهداری، ذخایر حق بیمه سهم نگهداری، خسارت پرداختی سهم نگهداری و ذخایر خسارت معوق سهم نگهداری.

شرکت بیمه پاسارگاد برای کاهش این ریسک همواره اقدامات و کنترل های زیر را انجام می دهد:

۱- فعالیت و حضور موثر در بخش بیمه های زندگی و غیر زندگی، با اتکاء به توان فنی شرکت و رعایت اصول بیمه گری در انتخاب ریسک؛

۲- انتقال بخشی از ریسک بیمه نامه های صادره از طریق واگذاری به بیمه گران اتکائی؛

۳- اجرای مبانی تعیین نرخ حق بیمه با رعایت اصول مدیریت ریسک؛

۴- نظارت مستمر در فرآیند برآورد و پرداخت خسارت و احتساب ذخیره خسارت معوق؛

۵- انجام محاسبات مربوط به ذخایر فنی با رعایت آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا.

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد (سال مالی منتهی به 1398/12/29)

نسبت توانگری مالی شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت با سرمایه ۴۵۰ میلیارد ریال (شامل تعداد۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰  سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) که ۵۰ درصد آن معادل ۲۲۵ میلیارد ریال پرداخت شده بود، به ثبت رسید و طی سال­های ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ معادل  ۵۰ درصد دیگر از ارزش اسمی سهام از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین گردیده و طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵.۱۰۳ میلیارد ریال (شامل تعداد ۵.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰  سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده در روز شانزدهم شهریور 1399 با اکثریت آرا، افزایش سرمایه 300 درصدی از مبلغ 5,103,000 میلیون ریال به 20,412,000 ميليون ريال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای را طی دو مرحله تصویب نمودند. بیمه پاسارگاد توانست مرحله اول افزایش سرمایه را از مبلغ 5,103,000 ميليون ريال به 10,206,000 ميليون ريال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای در شهریور ماه 1399 به انجام رساند. همچنین با توجه به اعطای اختیار به هيأت مديره به منظور اجرایی نمودن مرحله دوم افزايش سرمايه از مبلغ 10,206,000 میلیون ريال به 20,412,000 ميليون ريال این امر در آینده اجرایی خواهد شد.

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ تصویب افزایش سرمایهدرصد افزایش سرمایهسرمایه جدید (میلیارد ریال)محل افزایش سرمایه
1389/06/3040 درصد در 2 مرحله630مطالبات و آورده نقدی
1391/09/3080 درصد در 3 مرحله134ر1مطالبات و آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و اندوخته سرمایه­ ای
1394/06/01125 درصد در 2 مرحله552ر2مطالبات و آورده نقدی سهامداران، اندوخته سرمایه ­ای و اندوخته افزایش سرمایه
1397/10/04100درصد در 2 مرحله103ر5سود انباشته و اندوخته سرمایه ای
1399/06/16100 درصد206ر10سود انباشته و اندوخته سرمایه ای

نسبت‌های عملیاتی و مالی با اهمیت سه ساله آخر شرکت بیمه پاسارگاد

شرحاسفند ۱۳۹۸اسفند ۱۳۹۷اسفند ۱۳۹۶
نسبت توانگری مالی مؤسسه بیمه که به تأیید بیمه مرکزی رسیده است۲۱۹۱۵۷۱۲۲
نسبت حق بیمه تولیدی نمایندگان و کارگزاران به کل حق بیمه مؤسسه بیمه۹۴۹۳۹۲
سهم نگهداری مؤسسه بیمه (نسبت حق بیمه صادره پس از کسر مجموع حق بیمه واگذاری اجباری و اختیاری به کل حق بیمه صادره)۷۹۷۸۷۷
نسبت هزینه های عمومی و اداری به حق بیمه صادره۸۶۷
ضریب ترکیبی ( نسبت مجموع هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه های کارمزد، هزینه صدور و کارمزد مشارکت در منافع پرداختی به حق بیمه صادره )۲۲۲۲۲۲
نسبت کل سرمایه‌گذاری‌ها به کل دارایی‌ها۵۸۵۶۵۳
بازده سـرمایه‌گذاری‌ها (نسبت درآمد سـرمایه‌گذاری‌ها به متوسـط بهای تمام شده ابتدا و انتهای دوره سـرمایه‌گذاری‌ها)۲۳۱۹۱۸
نسبت ذخیره ریاضی به ذخیره حق بیمه (سهم نگهداری)۸۷۸۳۸۰
نسبت مجموع مطالبات از بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران اتکایی به مجموع دارائی‌ها۶۶۸
نسبت دارایی های نقدی به کل دارایی ها۵۵۵۲۴۱
نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها۸۵۸۷۸۸

اطلاعات انواع اوراق مشارکت، صکوک و یا سایر اوراق بهادار در صورت انتشار

شرکت بیمه پاسارگاد تاکنون اقدامی درخصوص انتشار اوراق مشارکت ،صکوک و سایر اوراق بهادار انجام نداده و در این خصوص اطلاعاتی جهت افشا وجود ندارد.