اعضای هیات عامل

تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری

تلفن : ۸۸۹۶۵۰۴۰

نمابر :۸۸۹۸۱۱۴۸

m.zamiri@pasargadinsurance.ir

معصوم ضمیری
رئیس هیأت عامل و مدیر عامل

تحصیلات : لیسانس بیمه های بازرگانی

تلفن : ۸۸۹۵۵۵۳۱

نمابر : ۸۸۹۸۶۱۹۴

m.motahari@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، خیابان پروین اعتصامی ، کوچه اردشیر

میرعلی مطهری
عضو هیأت عامل و معاون مدیر عامل در بیمه های اشخاص

تحصیلات : لیسانس بیمه های بازرگانی

تلفن : 88022658

نمابر : 86093522

h.hariri@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

حمید عبدالحسین حریری
عضو هیأت عامل و معاون مدیرعامل در بیمه های اموال و مسئولیت

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : ۸۸۹۵۲۷۰۴

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۴۸

m.h.aghda@pasargadinsurance.ir

نشانی :میدان فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت ، شماره۲

سید مرتضی حسنی عقدا
عضو هیأت عامل و معاون مدیرعامل در بخش اقتصادی و پشتیبانی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : ۸۸۹۸۱۷۴۲

نمابر :۸۸۹۸۱۱۵۲

h.mirzaei@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت ، کوچه اردشیر

حبیب میرزایی
عضو هیأت عامل و معاون مدیرعامل در بخش توسعه بازار و شبکه فروش