اعضای هیات مدیره

تحصیلات :دکترای اقتصاد

تلفن : ۸۲۸۹۰

پست الکترونیک : m.ghasemi@bpi.ir

نشانی : تهران،‌ ساختمان مرکزی: خ ولیعصر ، بلوار میرداماد ، شماره ۴۳۰

دکتر مجید قاسمی
رئیس هیأت مدیره

تحصیلات : فوق لیسانس حسابداری

تلفن : ۸۸۹۶۵۰۴۰

نمابر : ۸۸۹۸۱۱۴۸

پست الکترونیک: m.zamiri@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بیمه پاسارگاد

معصوم ضمیری
نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات : لیسانس بیمه و اقتصاد

تلفن : ۸۲۴۸۹

نمابر : ۸۸۹۸۰۵۲۵

پست الکترونیک : a.dabbagh@pasargadinsurance.ir

نشانی :خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲،

ابوالقاسم دباغ

عضو هیأت مدیره غیر موظف

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
تلفن : 88022658
نمابر : 86093522
n.tahmasbi@pasargadinsurance.ir : پست الکترونیک
نشانی : میدان فاطمی، خیابان شهید گمنام، میدان گلها، خیابان مرداد ، نبش کوچه ثروتی شرقی

آقای نصراله طهماسبی آشتیانی

عضو هیأت مدیره موظف

تحصیلات : لیسانس اقتصاد
تلفن : 88980525
نمابر : ۸۸۹۸0527
h.ahmadzadeh@pasargadinsurance.ir : پست الکترونیک
نشانی : خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان هشت بهشت، شماره ۲

آقای حمید احمدزاده کاشانی

عضو هیأت مدیره موظف