وضعیت و عملکرد مالی

شرکت بیمه پاسارگاد برای محاسبه ذخیره مشارکت در منافع بیمه گذاران عمر و تأمین آتیه از روش مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین نامه شماره ۶۸ استفاده می نماید ،لذا تراز مشارکت در منافع بیمه گذاران بیمه های زندگی برای این شرکت موضوعیت ندارد.