مدیریت ها

 

مدیرکل بیمه های اموال
مدیرکل بیمه های اشخاص
مدیر بیمه های مسئولیت
رئيس كميته فنی
مدیر بیمه های مهندسی و ریسک های متنوع
سرپرست بیمه های اتکائی
مدیر بیمه های عمر زمانی و حادثه
مدیر امور مالی
مدیر امور اداری
مدیر امور شعب و نمایندگان
مدیر توسعه سیستم ها
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
مدیر امور حقوقی و قراردادها
مدیر بیمه های عمر و تامین آتیه
سرپرست بیمه های باربری
مدیر بیمه های اتومبیل
مدیر بیمه های آتش سوزی
مدیر حسابرسی

 

 
پنجشنبه, دی 30, 1395